تبلیغات
♥...دنیای فرشته ها...♥ - حقیقت مجازی

♥...دنیای فرشته ها...♥

این خود واقعیه منه كه مینویسه...

حقیقت مجازی

واقعی بودیم كسی نمیدیدمان.. مجازی شدیم و همه در پی اكتشافمان درآمدند.. حقیقی ها را راه ندادیم به دنیایمان.. راه یافتند.. از خودمان درامدیم و شدیم آنچه در حقیقت میدیدندمان.. دروغی شدیم با صفحاتی كه صورتهایمان را مخفی میكرد.. نشناختنمان.. خودمان شدیم و هرروز تحسین تر.. شناختنمان... بزرگمان داشتند.. اما مجازی بیش نبودیم كه فریفته شده بودیم.. سالها بعد آینه دستمان دادند.. بزرگتر شده بودیم،جوان تر،زیبا تر..دورمان شلوغ تر شده بود..  پنداشتیم كه حقیقت است.. در باورهایمان ریشه دوانده بود.. بیرون آمدیم.. خواستیم واقعی باشیم.. حقیقی زندگی كنیم.. حقیقت را نیافتیم.. خودمان نشدیم.. نخواستیم كه خودمان بمانیم.. تنها شدیم.. آینه را ازمان گرفتند.. طلب آب كردیم.. چشم در آب افكندیم.. چهره در آب افتاد.. باورمان نشد.. این ما نبودیم.. صورت هایمان كوچكتر،خسته تر،تكیده تر.. نوشیدیم.. سیراب نشدیم.. توانمان رفت.. از حركت ایستادیم.. دستمان از دنیای ساختگیمان كوتاه شد.. مردیم.. برمزارمان كسی نیامد.. مراسممان را مجازی گرفتند.. به برزخ رفتیم.. بهشت را دیدیم.. جهنم را هم.. دست كوتاهمان را بردیم.. شاخه ای از بهشت چیدیم در جهنم افتادیم.. با فریاد از خواب پریدیم و دیدیم قدح آبی كنارمان ریخته شده و آینه سوخته.. به خودمان آمدیم.. خودمان شدیم.. تنها ماندیم اما از حقیقت دور نه..[ سه شنبه 4 آبان 1395 ] [ 08:29 ب.ظ ] [ شـاپرک ] [ نظرات() ]